Všeobecné prodejní podmínky

1.Všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné prodejní podmínky (dále jako „VPP“) provozovatele internetového obchodu e-shopu MB TECH BB s.r.o., se sídlem Priemyslená ulica 15449/2, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36 622 524, zapsaného v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka číslo:8822/S (dále jako "provozovatel e-shopu“) se vztahují na všechny vztahy, které vznikají při prodeji zboží zákazníkovi prostřednictvím internetového obchodu techsavers.cz.

Na této stránce má zákazník možnost nakoupit u některého z obchodních partnerů provozovatele e-shopu, který je označen jako "Prodejce techsaver" a který je zároveň účastníkem kupně-prodejní smlouvy, kterou zákazník uzavírá na straně kupujícího a Prodejce techsaver na straně prodávajícího (dále jako "prodávající“).

Provozovatel e-shopu je zodpovědný za obsah umístěný na této stránce, vykonává její správu, určuje dostupnost a cenu jednotlivých produktů, spolu s prodávajícím přijímá a potvrzuje jednotlivé objednávky, zpracovává je a dává prodávajícímu pokyn k předání zboží kupujícímu.

Zákazníkem prodávajícího může být fyzická nebo právnická osoba (dále jako "kupující").Tyto obchodní vztahy se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník (Z. z. Občiansky zákonník) (dále jako "Občanský zákoník“ - „Občiansky zákonník“), zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele (Z. z. o ochrane spotrebiteľa) a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích (Zb. o priestupkoch) ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákon o ochraně spotřebitele") a zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele (Z. z. o ochrane spotrebiteľa) při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího (dále jako "zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku").

Výslovně se vylučuje aplikace jakýchkoli jiných podmínek kupujícího uvedených v objednávce, jiném dokumentu, správě nebo v e-mailu kupujícího, které by byly v rozporu s těmito VPP.

Je nezbytné, abyste si před používání této webové stránky pozorně přečetli naše VPP, naše Zásady používání souborů cookie a naše Zásady zpracování osobních údajů (Dále společně jen "Zásady ochrany údajů") .Při používání této webové lokality nebo zadání objednávky na této lokalitě jste vázán / a těmito podmínkami a zásadami ochrany údajů.Pokud nesouhlasíte s podmínkami a zásadami ochrany údajů, tuto webovou lokalitu nepoužívejte.

Kupující projevuje souhlas s těmito podmínkami odkliknutím příslušného políčka před odesláním objednávky na internetové stránce prodávajícího techsavers.cz. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že s podáním objednávky a součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu objednaného zboží. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl před jejím odesláním informován o všech náležitostech v souladu s ustanovením §10a až § 14 zákona o ochraně spotřebitele.


2.Uzavření Smlouvy – objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě potvrzení objednávky kupujícího ze strany prodávajícího prostřednictvím provozovatele e-shopu. Objednávku zboží uskuteční kupující prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře uvedeného na internetových stránkách provozovatele e-shopu techsavers.cz.

Odeslaná objednávka je pro kupujícího, který je spotřebitel, závazná momentem jejího odeslání prodávajícímu, avšak není tím dotčeno ustanovení § 7 odst. 5 zákona o ochraně spotřebitele.Objednávka musí obsahovat minimálně následující údaje: identifikační údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení fyzické osoby, případně název právnické osoby, emailová adresa, telefonický kontakt, název zboží, přesná specifikaci zboží, množství objednaného zboží, přesné místo dodání zboží (adresa doručení), způsob přepravy a způsob úhrady kupní ceny.

Abyste mohli zadat objednávku, je třeba postupovat podle postupu online nakupování a kliknout na tlačítko "Objednat s povinností platby".Upozorňujeme, že zadáním objednávky máte povinnost za svoji objednávku zaplatit.Následně vám bude zaslán e-mail s potvrzením přijetí vaší objednávky(„Potvrzení o přijetí objednávky“).To neznamená, že objednávka byla provozovatelem e-shopu a prodávajícím přijata. Vaše objednávka je nabídka na zakoupení jednoho či více produktů, kterou nám předkládáte.Všechny objednávky podléhají našemu schválení.O našem jsem souhlasu vás budeme informovat e-mailem, ve kterém vám potvrdíme, že objednávka byla odeslána.(„Potvrzení o dodávce“).Smlouva mezi smluvními stranami o koupi výrobku (dále jen "Smlouva") je uzavřena až tehdy, když vám zašleme potvrzení o objednávce.

Shrnutí údajů o objednávce bude připojeno k potvrzení o dodávce („elektronická účtenka“).

Pokud je kupující spotřebitelem, nedílnou součástí kupní smlouvy je Informace pro zákazníka, kterou prodávající poskytl kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím těchto VPP a Zásad ochrany údajů.


3. Dostupnost zboží 

Provozovatel e-shopu a prodávající si vyhrazují právo z vážných důvodů (zejména pokud prodávající nemá požadované zboží skladem, resp. nedokáže požadované zboží obstarat, případně ho dodat kupujícímu v požadovaném množství) neakceptovat objednávku kupujícího nebo zrušit již potvrzenou objednávku kupujícího, o čemž bude kupujícího informovat (telefonicky, písemně, e-mailem). Vyhrazujeme si právo učinit tak kdykoliv.Za odstranění jakýchkoliv výrobků z této webové stránky nebo za odstranění či úpravu jakéhokoliv materiálu nebo obsahu z tohoto webu, ani za zpracování objednávky po zaslání potvrzení o objednávce neneseme odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně.

Provozovatel e-shopu a prodávající si také vyhrazují právo poskytnout kupujícímu informace o náhradních výrobcích stejné nebo vyšší kvality a hodnoty, které si můžete objednat, nebo poskytnout kupujícímu možnost od smlouvy odstoupit (zrušení objednávky) prostřednictvím e-mailu.Pokud si kupující nepřeje objednat náhradní výrobky a chce od smlouvy odstoupit nebo objednávku zrušit, prodávající (resp. provozovatel e-shopu) uhradí jakoukoli hodnotu, kterou kupující zaplatil, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení e-mailu.

Za předpokladu, že kupující neodstoupí od smlouvy, nezruší objednávku nebo nepřijme náhradní výrobek v přiměřené lhůtě, je provozovatel e-shopu nebo prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a uhradit kupujícímu částku, kterou zaplatil, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele e-shopu nebo prodávajícího.


4. Platební a cenové podmínky

Kupující je povinen za zboží, jehož objednávka byla provozovatelem e-shopu akceptována, zaplatit kupní cenu platnou v době potvrzení objednávky provozovatelem e-shopu, a to řádně a včas. Pokud provozovatel e-shopu zjistí chybu v ceně jakéhokoliv výrobku, který si kupující objednal, neprodleně ho bude informovat a poskytne mu možnost potvrzení objednávky ve správné ceně, nebo její zrušení prostřednictvím e-mailu nebo písemně. Pokud se provozovateli e-shopu nepodaří kontaktovat kupujícího, objednávka bude považována za zrušenou a zaplacená částka bude kupujícímu vrácena celá ve lhůtě 14 dnů od zrušení.

Prodávající není povinen poskytnout kupujícímu jakýkoliv výrobek za nesprávnou nižší cenu (i když už provozovatel e-shopu nebo prodávající zaslal potvrzení o dodávce), pokud je chyba v ceně zjevná a neomylná a mohli jste ji odůvodněně rozpoznat jako nesprávnou cenu.

Kupní cena za zboží je cena uvedená na internetové stránce provozovatele e-shopu refurbished.sk k vybranému zboží. Kupní cena je uvedena včetně DPH.K takto určené kupní ceně budou kupujícímu přičteny náklady na dopravu zboží a náklady, které představují poplatek účtovaný poskytovatelem platebních služeb za poskytnutou platební službu. (dále jako "Kupní cena“).

V souvislosti s tím a podle hlavy V kapitoly I směrnice 2006/112 / ES ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty, se za místo doručení považuje dotyčný členský stát, v rámci kterého je zboží doručeno, a použitelná DPH se udává v rámci platné sazby každého členského státu, ve kterém se zboží doručuje na základě zadané objednávky.

V souladu s platnými pravidly a předpisy každé jurisdikce bude přiměřená DPH účtována z naší strany, pokud je zboží dodáno zákazníkovi, který je (nebo se po něm požaduje být) povinnou osobou pro účely DPH.


Kupní cenu uhradí kupující některým z následujících způsobů:

- v hotovosti nebo platební kartou přímo prodávajícímu při osobním převzetí zboží,

- uhrazením dobírky,

- bankovním převodem na účet Partnera Refurbished, který bude uveden na faktuře,

- bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány ČSOB.

Bezhotovostní platba platební / kreditní kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány ČSOB, a. s. - V případě volby tohoto způsobu úhrady bezhotovostní platební kartou, postupuje kupující při placení podle kroků oznámených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Prodávající není povinen odeslat kupujícímu předmět koupě předtím, než kupující provede platbu.Pokud má kupující v úmyslu využít k úhradě ceny platební systém ČSOB (internetovou platební bránu) provozovaný společností:Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Michalská 18, Bratislava 815 63, Slovenská republika, IČO:36 854 140, zapsaná v Obchodním rejstříku OS Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 4314/B, je před jeho použitím povinen se seznámit s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho používání.Platební systém ČSOB je provozován výhradně společností Československá obchodní banka, a. s. a Prodávající a provozovatel e-shopu proto nenesou jakoukoliv odpovědnost za případnou škodu způsobenou kupujícímu na základě použití nebo v souvislosti s použitím tohoto platebního systému. Z důvodu minimalizace rizika neoprávněného přístupu budou údaje o vaší kreditní kartě zašifrovány. Kreditní karty podléhají ověření a autorizaci subjektem, který kartu vydal.V případě, že subjekt platbu nepovolí, prodávající a provozovatel e-shopu nebudou nést odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo nedoručení a nebude moci s vámi uzavřít žádnou smlouvu.

Bezhotovostní platby kupujícího jsou poukazovány na bankovní účet provozovatele e-shopu, který platby autorizuje a následně je na základě smluvní dohody v příslušné výši a termínu zasílá prodávajícímu.Kupní cena je kupujícím uhrazena připsáním peněžních prostředků na účet provozovatele e-shopu. Doklad o úhradě vystaví prodejce a kupujícímu bude doručen spolu se zbožím.


5.Dodací podmínky

Dodání zboží realizuje provozovatel e-shopu prostřednictvím rozvozu nebo expresní zásilkovou službou (kurýrem) na adresu kupujícího udanou v objednávce. V případě volby kupujícího, že si zboží převezme osobně, se jeho dodání realizuje prodávajícím a to v jeho provozovně, kterou si zvolil kupující a jejíž adresa je uvedena v objednávce.

Prodávající nebo provozovatelé e-shopu dodají kupujícímu zboží zpravidla do 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky kupujícím, jestliže se zboží objednané kupujícím nachází na skladě.Pokud zboží objednané kupujícím v době jeho objednání není skladem , oznámí provozovatel e-shopu nebo prodávající kupujícímu lhůtu, ve které bude zboží kupujícímu dodáno.Pokud zboží nelze dodat kupujícímu ve lhůtě 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky kupujícím provozovatelům e-shopu, prodávající nebo provozovatel e-shopu o této skutečnosti informuje kupujícího.V případě prodlení s dodáním zboží dle předchozí věty je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nebo je oprávněn dohodnout se s prodávajícím nebo provozovatelem e-shopu na novém dodání zboží. Kupující je oprávněn využít službu expresního dodání zboží do 24 hodin od potvrzení objednávky kupujícím provozovatelům e-shopu, která je zpoplatněna ve smyslu ceníku provozovatele e-shopu, platného v době potvrzení objednávky kupujícím provozovatelům e-shopu. Pokud se prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží kupujícímu a kupující neodstoupí od smlouvy, je oprávněn prodávajícího požádat o využití expres dodání zboží.V případě dle předchozí věty je prodávající oprávněn doručit kupujícímu zboží expresní službou na vlastní náklady.


Dodání zboží kupujícímu je splněno:

předáním zboží prvnímu dopravci určenému kupujícím k přepravě nebo odesláním zboží kupujícímu,

umožněním kupujícímu nakládat se zbožím v prostorách prodávajícího v otevíracích hodinách prodávajícího.

Při dodání zboží je kupující povinen řádně zkontrolovat správnost a úplnost dodaného zboží ve smyslu článku 9 VPP.

Kupující má právo odmítnout objednávku se závadami nebo potvrdit převzetí objednávky se závadami a následně postupovat podle zásad vyřizování reklamací, které tvoří součást těchto podmínek.V případě zamítnutí převzetí objednávky se závadou bude veškeré výdaje spojené s vrácením objednávky snášet prodávající.

K pozdějšímu nahlášení nedostatků zjistitelných při převzetí zboží prodávající nebude přihlížet.V případě nepřevzetí doručeného zboží z jiného důvodu, než je odmítnutí objednávky se závadami hradí kupující vzniklé oprávněné náklady prodávajícímu v plné výši.V případě, že kupující je spotřebitelem, tímto ujednáním není dotčeno ustanovení § 10 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

Pokud kupující nepřevezme zboží ani do 30 dnů od vyzvání k převzetí zboží ze strany prodávajícího nebo provozovatele e-shopu, prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Osobní převzetí zboží potvrdí kupující podpisem dodacího listu, kde zároveň čitelně uvede své jméno a příjmení.Pokud dodací list nebyl z jakéhokoliv důvodu vyhotoven, převzetí zboží potvrdí kupující podpisem faktury, která v tomto případě slouží jako dodací list.Pokud není mezi prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuto jinak, přechází vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího prvním dnem prodlení kupujícího s převzetím zboží.


6.Podmínky užívání naší webové lokality

Používáním této webové stránky a zadáním objednávek na ní jako uživatel souhlasíte s následujícím:

a) Webovou lokalitu budete využívat jen pro zadávání dotazů a právně platných objednávek.

b) Nebudete zadávat žádné falešné ani podvodné objednávky.Pokud existuje důvodné podezření, že byla provedena objednávka tohoto typu, bude prodávající oprávněn ji zrušit a informovat příslušné orgány.

c) Poskytnete nám pravdivou, úplnou a přesnou e-mailovou adresu, poštovní adresu či jiné kontaktní údaje.Zároveň souhlasíte s tím, že v případě potřeby tyto informace můžeme použít, abychom vás kontaktovali v souvislosti s vaší objednávkou (viz naše Zásady zpracování osobních údajů).


Pokud nám neposkytnete všechny informace, které potřebujeme, objednávku nebudete moci zadat.

Zadáním objednávky na této webové lokalitě prohlašujete, že máte více než 18 let, jste právně způsobilý uzavírat závazné smlouvy a plně souhlasíte s podmínkami.Kromě toho prohlašujete a potvrzujete, že před zadáním objednávky jsme vás dostatečně informovali o úkonech potřebných k uzavření kupní smlouvy, a to jejich popisem v těchto podmínkách nacházejících se na příslušné podstránce webové lokality, o tom, že kupní smlouva nebude uložena v elektronické verzi, přičemž máte právo požádat o ni písemnou formou, a že jazyk nabízený k uzavření kupní smlouvy je slovenský jazyk.


7. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele

Ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, má kupující, kterým je spotřebitel, právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží a to bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Tato práva musí kupující uplatnit přímo vůči prodávajícímu, pokud kupující ještě nedostal„potvrzení o dodávce“.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i před zahájením plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.Na odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu poskytl prodávající a který je zveřejněn na internetových stránkách provozovatele e-shopu techsavers.cz.

Zboží vrácené kupujícím nesmí být použito ani poškozeno, mělo by být v původním obalu, pokud je to možné a při jeho vrácení je kupující povinen doložit doklad o koupi zboží.

Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen vrátit zboží prodávajícímu, a to na adresu sídla společnosti pokud se s prodávajícím nedohodli jinak. Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků , a to stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se nedohodnou jinak. Bez ohledu na výše uvedené je možné refundaci zadržet, dokud prodávající nedostane zboží zpět, nebo dokud kupující neposkytne důkaz, že zboží zaslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

V souladu s ustanovením § 7 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

- poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

- prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

- prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

- prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

- prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

- provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

- prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, audiovizuálních záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

- prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

- poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

- poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.


8.Záruční podmínky a odpovědnost za vady

Zboží je vyráběno s největší péčí při uplatnění nejlepších materiálů a technologií. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.Záruční doba je u všech výrobků 24 měsíců (s výjimkou prodeje na IČO, kde je záruka 12 měsíců) ode dne převzetí zboží kupujícím, pokud není dále uvedeno jinak, případně pokud prodávající nestanoví delší záruční dobu. Záruka začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Delší záruční doba může být stanovena v uživatelské příručce nebo vyznačena na faktuře přiložené ke zboží.

U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady je záruční doba 24 měsíců, prodávající však neodpovídá za vadu, kvůli které byla sjednána nižší cena.U použitých věcí je záruční doba 12 měsíců (§ 620 odst. 2 občanského zákoníku) a prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením.Použité věci jsou ze strany prodávajícího viditelně označeny jako použité a je u nich uvedena informace o jejich zkrácené záruční době.

Prodávající poskytuje záruku za vady zboží následovně:

množstevní vady – vady zboží spočívající v dodání menšího než dohodnutého množství zboží – kupující je povinen tyto oznámit prodávajícímu nejpozději při přebírání zboží, jinak jeho nároky z vad zanikají.Pokud kupující podepíše dodací list, resp. jinou listinu, potvrzující dodání zboží, a neuvede na ní tento druh vad zboží, platí právní fikce, že zboží bylo kupujícímu dodáno v dohodnutém množství,

viditelné mechanické poškození zboží včetně nevhodného obalu a škrábanců a ostatní zjevné vady, které jsou viditelné přímo při dodání zboží – kupující je povinen tyto oznámit Prodávajícímu nejpozději při přebírání zboží, jinak jeho nároky z vad zanikají.Pokud kupující podepíše dodací list, resp. jinou listinu, potvrzující dodání zboží, a neuvede na ní tento druh vad zboží, platí, že zboží bylo kupujícímu dodáno v dohodnutém množství,

vady zjistitelné při rozbalení zboží - kupující je povinen všechny zjevné vady zboží, které jsou zjistitelné po jeho rozbalení, neprodleně oznámit prodávajícímu a nesmí se zbožím dále nakládat a používat ho,

vady nezjistitelné jinak než používáním zboží - jde o skryté vady, které je kupující oprávněn a povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů od doby, kdy vady zjistil nebo za dodržení odborné péče mohl zjistit; po uplynutí této lhůty nároky kupujícího z těchto vad zboží zanikají.


Všeobecnou povinností kupujícího je zacházet s výrobky podle pokynů, které jsou uvedeny v katalozích, návodech a prospektech výrobců zboží.

Záruka se nevztahuje a prodávající neodpovídá, zejména za následující vady:

vzniklé nesprávnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením (zejména poškození plastových dílů výrobku, poškrábání displejů vzniklé nesprávným čištěním, poškození způsobené nárazy ...),

vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou výrobce zboží, vzniklé poškozením elektrostatickým výbojem,

vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, ani na případné škody s tím spojené,

vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozováním v extrémně neobvyklých podmínkách,

v důsledku nekompatibility komponentů zakoupených na jiném místě než u prodávajícího tohoto výrobku, pokud není tento komponent schválen prodejcem,

vzniklé v důsledku neoprávněného zásahu do výrobku,

vzniklé v důsledku hrubého porušování zásad provozování a používání zboží popsaného zejména v katalogu, návodu, prospektu, uživatelské příručce, baterie u notebooků.

Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození nebo zneužití dat uložených na záznamových médiích výrobku.Před převzetím výrobku do opravy je povinností kupujícího zabezpečit si odpovídající zálohu potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití.

Postup při reklamačním řízení, včetně nároků kupujícího z vad zboží upravují zásady vyřizování reklamací uvedené v bodě 9. těchto VPP.

V případě, že je kupující považován za spotřebitele, ustanovení § 619 a násl. Občanského zákoníku mají přednost před ujednáními v tomto článku.Na nároky z vad zboží se dále použijí ustanovení Občanského zákoníku.


9.Zásady vyřizování reklamací – reklamační řád

Pokud byla reklamace podána včas a způsobem, který tento článek upravuje má kupující v souladu s ustanovením § 622 až §625 Občanského zákoníku u vad zboží následující práva:


Pokud lze vadu odstranit, má kupující právo na bezplatné, včasné a náležité odstranění vady, a to bez zbytečného odkladu.

Namísto odstranění chyby může kupující požadovat výměnu objednávky; pokud se chyba týká jen součásti objednávky, můžete požadovat výměnu dané složky v případě, že prodávajícímu nevzniknou žádné neúměrné náklady v porovnání s cenou objednávky nebo významem objednávky.

Pokud chybu nelze odstranit a brání řádnému používání objednávky jako bezvadné, má kupující právo na výměnu objednávky, nebo na odstoupení od smlouvy.

Tatáž práva se vztahují na kupujícího i v případě, že vady lze opravit, avšak nemůžete objednané zboží řádně používat v důsledku výskytu vady po opravě nebo v důsledku většího počtu vad.

V případě neodstranitelných vad má kupující nárok na náležitou slevu z ceny objednávky.


O těchto právech uvedených výše jsme vás informovali tím, že jsme tyto podmínky umístili na příslušnou podstránku webové lokality a měli jste možnost se s nimi seznámit před zasláním objednávky.


Kupující může uplatnit reklamaci: 

osobně přímo v sídle prodávajícího u příslušného reklamacemi pověřeného pracovníka kterýkoliv den po celou dobu otevírací doby dané provozovny,

písemně, odesláním na poštovní adresu sídla společnosti prodávajícího.


Prodávající nebo prodávajícím pověřený zaměstnanec k vyřizování reklamací určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.


V případě, že je vyžadováno složité technické zhodnocení stavu zboží, kupující může být informován o stavu reklamace, která se bude dále posuzovat individuálně na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.


V případě vyřízení reklamace vyžadující složité technické posouzení věci ve lhůtě kratší než 30 dní, bude kupující o této skutečnosti informován a bude mu umožněno osobní vyzvednutí zboží nebo mu bude zboží doručeno rozvozem prodávajícího bezplatně.


Při uplatnění reklamace je třeba prokázání následujících skutečností:

že kupující koupil výrobek od společnosti MB TECH BB s.r.o. a za jakou cenu; za tímto účelem prokázání kupující předloží platný doklad o koupi zboží s vyznačeným datem zakoupení zboží dokazující nákup reklamovaného zboží(zejména faktura, příjmový pokladní doklad, dodací list, jiné, ...),),

že se na výrobku v záruční době vyskytla vada (a nejedná se o vadu na kterou se záruka ve smyslu tohoto Reklamačního řádu, uživatelské příručky výrobce zboží nebo platných právních předpisů nevztahuje),

neprodlené oznámení vady zboží prodávajícímu a bezodkladné doručení vadného zboží prodávajícímu na adresu sídla prodávajícího na náklady kupujícího, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak,

v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než obecná - 24 měsíční, kupující prokáže, že se vada vyskytla v záruční době.Za tímto účelem předloží kupující řádně a čitelně vyplněný záruční list, na kterém je uvedeno datum prodeje, typ výrobku, razítko prodejny a podpis prodavače.Ve zvláštních případech, kdy je delší záruční doba známa prodávajícímu, nemusí od kupujícího požadovat na její prokázání předložení záručního listu.

Kupující je povinen při reklamaci dostatečně označit reklamované zboží a co nejpodrobněji popsat vadu zboží a stejně tak uvést všechny kontaktní údaje kupujícího, a to za účelem komunikace v průběhu procesu reklamace.

Při reklamaci počítače je dále třeba, aby kupující čestně prohlásil, že byly dodrženy všechny licenční podmínky a v počítači není nainstalován nelegální software, v opačném případě prodávající není povinen přijatou reklamaci uznat.Pokud prodávající zjistí, že reklamovaný počítač obsahuje nelegální software, není povinen přijatou reklamaci uznat.Prodávající v takovém případě neodpovídá za škodu.


Formulář na odstoúpení od smlouvy

V případě nesplnění kterékoliv z výše uvedených podmínek ze strany kupujícího je prodávající oprávněn neuznat reklamaci, resp. zamítnout reklamaci.Na základě dohody prodávajícího a kupujícího tak může být následně vzhledem k neuznání / zamítnutí reklamace proveden pozáruční servis, a to za poplatek podle ceníku uveřejněného na stránce prodávajícího a fakturovaný jako pozáruční servis.


Pokud kupující nahlásí vadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, vada byla nahlášena omylem, po záruce apod.), může prodávající požadovat uhrazení nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním nahlášené vady objednavatelem, v plné výši.


Prodávající vydá kupujícímu při uplatnění reklamace potvrzení.Prodávající vydá o vyřízení reklamace písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po určení způsobu vyřízení reklamace je MB TECH BB s.r.o. povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.Po uplynutí této lhůty k vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit (právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz – odstoupení od Smlouvy).

V případě reklamace zboží uplatněné během prvních 12 měsíců od koupě, může MB TECH BB s.r.o. vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení.Prodávající poskytne spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud MB TECH BB s.r.o. zamítne reklamaci zboží uplatněnou po 12 měsících od koupě, je povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení.Pokud zákazník odborným posouzením prokáže odpovědnost MB TECH BB s.r.o. za vady zboží, může reklamaci uplatnit znova.

Pokud dojde k výměně vadného zboží za nové, záruční doba začne běžet od převzetí nového zboží. V případě, že byla vyměněna součástka na věci začne běžet záruční doba vztahující se na tuto novou součástku od převzetí této nové součástky.Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud se neuplatnila v záruční době.

Na reklamaci zboží se vztahují ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

Při manipulaci, používání, přepravě a skladování zboží je kupující povinen dbát pokynů uvedených v uživatelské příručce výrobce zboží.Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím co nejdříve zkontrolovat, přičemž kontrolu je třeba provést tak, aby vady, které lze zjistit při přiměřené odborné prohlídce, byly zjištěny co nejdříve.Kupující je povinen následně všechny takto zjištěné vady neprodleně oznámit prodávajícímu.Vady, které se projeví později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu stejně tak bez zbytečného odkladu.


Nejčastější problémy při uplatňování reklamace

  • Neúplný popis chyby. Nejčastěji zákazníci píšou do popisu chyby "nefunguje".Pokud technik začne testovat základní desku s tímto popisem chyby a ta naběhne, považuje se reklamace za neoprávněnou.Proto pište, prosím, podrobný popis chyby např.: "monitor zobrazuje po zapnutí jen odstíny červené barvy a v pravém horním rohu černý flek o šířce cca 5 cm."
  • Poškozené ochranné nálepky.Neodstraňujte svévolně žádné nálepky (z procesorů, pamětí atd.), Jinak automaticky ztrácíte nárok na záruku.
  • Špatně nastavené přepínače nebo nekorektní instalace.Zákazník si nepřečte návod a nenainstaluje výrobek korektně.Prosíme, čtěte návody a readme soubory, ušetříte tím mnoho času a peněz.
  • Špatná verze BIOSu. Mnoho chyb vzniká instalací BIOSu, který není určen pro daný typ základní desky.Pokud máte pochybnosti o správnosti BIOSu, před provedením upgrade se raději poraďte s naším technikem.
  • Reklamace parametrů, které výrobce negarantuje.Zákazníci někdy očekávají od výrobků vlastnosti, které výrobce nezaručuje.Prosím před koupí zboží konzultujte jeho parametry s našimi prodejci, případně si výrobek nechte předvést.
  • Reklamace parametrů, které se na první pohled jeví jako chyba, ale jsou přirozenou částí zboží.Například u monitorů s obrazovkou trinitron a fd trinitron při bližším pohledu lze spatřit 2 jemné pásky, které však neznamenají poškozený obraz, ale slouží k jeho synchronizaci.
  • Vypálené body u LCD monitorů – norma ISO 13406 připouští u LCD monitoru až 5 vypálených na 1milión bodů.Proto reklamace tohoto typu nemohou být akceptovány.Podle normy ISO v tabulce je maximální poměr vadných pixelů / na milion dobrých:
  • 2 ks (typu 1) tj. trvale svítících bíle
  • 2 ks (typu 2) tj. trvale černých
  • 5 ks (typu 3) tj. všechny chyby jiné než typ 1 a 2 např. svítící trvale červeně, modře atd.

Příklad: na displeji 15 "LCD monitoru je 0,786432 milionu pixelů - povolených 5 na 1 milion - proto 5 * 0,78 = 3,9 chybného pixelu na monitor.


10.Závěrečná ustanovení

Tyto VPP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové stránce provozovatele e-shopu techsavers.cz a pro kupujícího a jím zvoleného prodávajícího jsou závazné. VPP platí v tom rozsahu a znění, v jakém jsou na webové stránce zveřejněny v době odeslání objednávky kupujícího provozovateli e-shopu.

V případě, že se některá ustanovení těchto VPP stanou zcela nebo zčásti neplatná nebo neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.Namísto neplatných nebo neúčinných ustanovení se použijí ustanovení příslušných právních předpisů.

Pro doručování elektronických zpráv adresovaných kupujícímu platí, že pokud prodávající neobdrží chybové hlášení o nemožnosti doručení zprávy (e-mailu nebo SMS zprávy) na poskytnutou e-mailovou adresu, resp. telef. číslo kupujícího (mobil), považuje se tato zpráva (e-mail nebo SMS zpráva) za doručenou další den od jejího odeslání, jestliže kogentní právní předpisy nestanoví jinak.

Pro doručování elektronických zpráv adresovaných provozovateli e-shopu nebo prodávajícímu platí, že elektronická písemnost (e-mail) se považuje za nedoručenou do momentu, dokud její přijetí provozovatel e-shopu nebo prodávající nepotvrdí kupujícímu zpětnou e-mailovou zprávou.

Zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo i v případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme.V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozené důkaz.Oznámení doručovaná prostřednictvím doručovatele - kurýrní služby (zejména DPD, DHL, IN TIME, UPS) budou považována za doručená momentem převzetí smluvní stranou.V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele - kurýrní služby.Je výlučným oprávněním prodávajícího rozhodnout jakou formou a ve kterých případech touto formou bude komunikovat s kupujícím(SMS nebo e-mail nebo jiný vhodný způsob).

Pokud se prokáže, že některé z ustanovení VPP a / nebo Smlouvy je neplatné nebo neúčinné, nemá taková neplatnost nebo neúčinnost za následek neplatnost nebo neúčinnost dalších ustanovení Smlouvy a / nebo VPP.V takovém případě se strany zavazují neprodleně nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení novým tak, aby byl zachován účel, sledovaný příslušným neplatným či neúčinným ustanovením v době jeho přijetí, resp. uzavření této smlouvy.

Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli přezkoumat a upravit.Jakákoliv úprava podmínek nesmí porušit nebo omezit právo kupujícího vyplývající z této smlouvy, které bylo provedeno před nabytím účinnosti těchto úprav.Úpravy vstoupí v platnost dnem jejich zveřejnění na webové lokalitě. Pokud kupující nesouhlasí se změněnými podmínkami, má právo svůj uživatelský účet zrušit, v opačném případě provozovatel e-shopu předpokládá, že s nimi souhlasí.

Na kupujícího se vztahují zásady a podmínky platné v době, kdy používá tuto webovou lokalitu nebo zadává každou objednávku.

Rozhodným hmotným a procesním právem je právo Slovenské republiky.Všechny spory, které vzniknou z VPP, Smlouvy nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů z dodávek budou projednávat a rozhodovat výlučně soudy Slovenské republiky podle práva SR.

Pokud jako kupující uvážíte, že Vaše práva byla porušena, nebo pokud nejste spokojen / a se způsobem vyřízení reklamace, prosím obraťte se s žádostí o nápravu nejprve na nás prostřednictvím e-mailu na adresu info@techsavers.cz, s cílem dohodnout se na mimosoudním vyrovnání.

Pokud vaši žádost zamítneme nebo neodpovíme do 30 dní, máte právo podat návrh na zahájení alternativního způsobu řešení sporu podle § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů v platném znění.Orgánem, který dané spory řeší, je Slovenská obchodní inspekce s registrovaným sídlem na ulici Bajkalská 21 / A, 827 99 Bratislava, P. O.BOX 29 ( http://www.soi.sk ) či jakýkoli jiný autorizovaný orgán, zaregistrovaný v seznamu orgánů pro alternativní řešení sporů na Ministerstvu financí Slovenské republiky( http://www.mhsr.sk ). Můžete také využít platformu pro online řešení sporů, která je přístupná na adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/


Formulář na odstoúpení od smlouvy

1